Knowledge Management
ระบบฐานข้อมูล การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Home    >> KM   >> การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูล การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี :

Veiw : 157926

ไฟล์ : Download

ในการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ นี้ ได้เทคนิคจากบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Story Telling) ดังนี้

No.ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

สรุป : การดำเนินการถอดองค์ความรู้ ใช้วิธีการเล่า การถามตอบ การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การทบทวน สรุปผลหลังการปฏิบัติงาน การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม การใช้สื่อสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดดำเนินการถอดองค์ความรู้โดยใช้วิธีการเล่า การถามตอบ การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักฯ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ” ขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเขลางค์นครชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รูปภาพ :

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการความรู้นี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานจริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะ

By : ^_^  โพสต์เมื่อ : 2017-07-18
ความคิดเห็นย่อย  ตอบ