ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดตั้งขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทางวัฒนธรรมสำหรับเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และใช้ประโยชน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดทำ ศูนย์ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางอย่างเป็นระบบ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน ทางวัฒนธรรม หลายฝ่ายแบบพหุภาคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

:: โครงการ / กิจกรรม ::

โครงการอบรมการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าว

วันที่โพสต์ : 18 มิ.ย. 2562

โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ วัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่โพสต์ : 24 ส.ค. 2561

โครงการอนุรักษ์และจัดทำทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ณ วัดลำปางกลางตะวันออก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่โพสต์ : 22 ส.ค. 2560

โครงการอบรมอักษรธรรมล้านนา ณ วัดปงสนุกเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่โพสต์ : 20 ก.ค. 2560

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่โพสต์ : 2 พ.ค. 2560

ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่โพสต์ : 21 ก.ย. 2559

โครงการอนุรักษ์งานพุทธศิลป์พื้นบ้าน

วันที่โพสต์ : 26 ก.ค. 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำเครื่องสักการะล้านนา

วันที่โพสต์ : 26 ก.ค. 2559

1