ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดแสนเมืองมา อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแสนเมืองมา วิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ได้รับการต้อนรับจากทางศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดแสนเมืองมา เป็นอย่างดี และระหว่างทางยังได้แวะเยี่ยมชมความงามของวัดนันตาราม ศิลปะแบบพม่า (วัดม่าน) วันที่ 20 กันยายน 2559

วันที่โพสต์ : 21 ก.ย. 2559