โครงการอนุรักษ์และจัดทำทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ณ วัดลำปางกลางตะวันออก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการอนุรักษ์และจัดทำทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ณ วัดลำปางกลางตะวันออก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2560 เพื่อจัดเก็บและดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานล้านนาไม่ให้ชำรุดและสูญหายไป อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญไว้อีกด้วย

วันที่โพสต์ : 22 ส.ค. 2560