แนวทางการดำเนินงาน

จังหวัด

  • จัดหาสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัด 1 แห่ง ที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการจัดตั้งเป็น "ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช" ของจังหวัด
  • มีคณะกรรมการในการบริหาร "ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช" โดยการช่วยเหลือสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีการจัดตั้งงบประมาณในปีต่อไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน "ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช" ให้กับจังหวัดส่วนหนึ่ง
  • จังหวัดจัดหางบประมาณสมทบส่วนหนึ่งในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • มีการจัดแสดงนิทรรศการครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
    • มรดกความทรงจำเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่นั้น
    • "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" (Intangible Cultural Heritage) ทั้ง 6 สาขาหรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือบางสาขาของจังหวัด