บุคลากร

ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและบุคคลภายนอก ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) หรือ ICH ก่อให้เกิด ความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหน และร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชน และของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้

๑. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๒. วัฒนธรรมจังหวัดลำปางที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๓. นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๕. นายศักดิ์ (สักเสริญ) รัตนชัยที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๖. เจ้าอาวาสวัดกาดเมฆที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๗. เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์หนองหัวหงอก อำเภอเมืองลำปางที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๘. นายปริตต์ สายสีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๙. นายวุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการ
๑๑.นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณผู้แทนองค์กรภาคเอกชนกรรมการ
๑๒.นายสมพงษ์ หาญเหมยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครกรรมการ
๑๓.นายภวัต ใจแก้วแดงประธานชุมชนบ้านหนองหัวหงอกกรรมการ
๑๔.นายทินกร สุรีกันผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
กรรมการ
๑๕.นางอรทัย ทรงศรีสกุลนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
กรรมการ
๑๖.นางพรทิวา ขันธมาลานักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
กรรมการ
๑๗. นายปิยะ วัตถพาณิชย์รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นายปราการ ใจดีรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางพรพิศ รินดวงดีกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชให้บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้

๒. ประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนและบุคคลทั่วไป

๓. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ดำเนินงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง