มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำแนกออกเป็น 6 สาขา ดังนี้

  1. ศิลปะการแสดง
  2. งานช่างฝีมือดั้งเดิม
  3. วรรณกรรมพื้นบ้าน
  4. กีฬาภฺมิปัญญาไทย
  5. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล
  6. ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ และจักรวาล

ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ในโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จังหวัดลำปาง

คำอ้าย เดชดวงตา ตำบลบ้านร่อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สถาบันราชภัฏลำปาง

สถานที่ตั้ง   เลขที่ 33 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านร่อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52110 โทรศัพท์ 08 3063 3069 , 08 3068 6386

ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้   คำอ้าย เดชดวงตา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากลุงคำอ้าย เดชดวงตา เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานแกะสลักไม้ เริ่มต้นดำเนินการเมื่อปี 2524 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. มีผู้เข้ารับบริการประมาณ 30 คนต่อสัปดาห์ ประเภทที่แสดงในแหล่งเรียนรู้ได้แก่ ผลงานแกะสลักไม้ลอยตัว ทั้งแบบนูนสูง และนูนต่ำ

ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน   
การรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับความรู้ของช่างพื้นบ้าน
ได้แก่ การแกะสลักผลิตภัณฑ์จากไม้ล้านนาของจังหวัดลำปาง และชุดช้างไม้แกะสลัก

กลับขึ้นบน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถานที่ตั้ง   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภาครัฐ เริ่มต้นดำเนินการ ปี 2535 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. มีผู้เข้ารับบริการประมาณ 20 คน ต่อสัปดาห์ ประเภทของเรื่องที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือดักจับสัตว์บก สัตว์น้ำ เครื่องมือช่าง เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน ในครัว เงินตรา วัตถุโบราณ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวลำปาง เป็นต้น

ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน   
การรวบรวมบันทึกเรื่องเล่าของชุมชน
ได้แก่ ประวัติศาสตร์นครลำปาง อักษรล้านนา ประเพณีท้องถิ่น ภาษาและวรรณกรรม
การรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับศิลปะการแสดง ได้แก่ การตีกลองปู่จา
การรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ได้แก่ การสักยันต์ เลี้ยงผีปู่ย่า ลอยโขมด ฟ้อนผีมด - ผีเแมง จิบบอกไฟ ปอยหลวง งานเวียงละกอน เป็นต้น
การรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับความรู้ของช่างพื้นบ้าน ได้แก่ มีการรวบรวมผลงานจิตรกรรมองศิลปินพื้นถิ่น

กลับขึ้นบน