วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา
  2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมสำหรับเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานและใช้ประโยชน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
  3. เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
  4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม หลายฝ่ายแบบพหุภาคี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
  5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการต่อยอดมรดกภูมิปัญญาและสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าและบริการในภาคส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์