ค้นหาตามชื่อ :
ลำดับ
ชื่อวัตถุ
1
  ครกไม้ ครกซ้อมมือ ครกตำข้าว (คำเรียกภาษากลาง)
2
  วี กาวี (คำเรียกภาษากลาง)
3
  คานเหลา ไม้คันเหลา (คำเรียกภาษากลาง)
4
  เคียวกระสา (คำเรียกภาษาภาคอีสาน)
5
  ไถ (คำเรียกภาษากลาง)
6
  งอบ กุ๊บ หมวก เปี้ยว (คำเรียดภาษาทั้ง 4 ภาค)
7
  ฝักมีด (คำเรียกภาษาอีสาน)
8
  ฟืม (คำเรียกภาษากลาง)
9
  กระสวย (คำเรียกภาษากลาง)
10
  ซ้า หลอด หรือซ่าหลอด (คำเรียกภาษากลาง)
11
  แอกน้อย (คำเรียกภาษากลาง)
12
  ล้อเกวียน (คำเรียกภาษากลาง)
13
  กวัก
14
  ค้อน
15
  ไน
16
  อีดอ้อย
17
  เครื่องหีบฝ้าย
18
  ที่ต่อไก่ป่า (ภาษาเรียกภาคกลาง)
19
  ด้วงแย้ (ภาษาเรียกภาคกลาง)
20
  ง่ามไม้ (ภาษาเรียกภาคกลาง)
21
  เพนียด (ภาษาเรียกภาคกลาง)
22
  คันกระสุน (ภาษาเรียกภาคกลาง)
23
  กระท้ำ หรือ คะท้ำ
24
  ข้อง (คำเรียกภาษากลาง)
25
  ชะนาง (คำเรียกภาษากลาง)
26
  ไซ (คำเรียกภาษาภาคกลาง)
27
  ลอบ (คำเรียกภาษากลาง)
28
  สุ่ม (คำเรียกภาษาภาคกลาง)
29
  อีจู้ กระจู้ หรือจู้ (คำเรียกภาษาภาคกลาง)
30
  กระชัง (คำเรียกภาษาภาคกลาง)
31
  ฉมวก (คำเรียกภาษภาคกลาง)
32
  โคมค้าง (ภาษาเรียกภาคกลาง)
33
  พร้า (ภาษาเรียกภาคกลาง)
34
  โกรกกรากเจาะไม้หรือโกรกกรากเกลียว (ภาษาภาคกลาง)
35
  ตาชั่งจีน (ภาษาเรียกภาษากลาง)
36
  ยอย
37
  ม้าหั่นยา (ภาษเรียกภาคกลาง)
38
  กระบอกน้ำ (ภาษาเรียกภาคกลาง)
39
  กะเหล็บ (ภาษาลาวโซ่ง)
40
  เซี่ยนหมากหรือกระทายหมาก (ภาษาเรียกภาคกลาง)
41
  เตารีด (ภาษาเรียกภาคกลาง และภาคใต้)
42
  หมอนไม้ (ภาษาเรียกภาคกลาง)
43
  กระจองงอง โพรงได้ หรือโพรงตะเกียง
44
  กระบอกตาล (ภาษาเรียกภาคกลาง)
45
  กระบุง (ภาษาเรียกภาคกลาง)
46
  หม้อน้ำ (ภาษาเรียกภาคกลาง)
47
  ชะลอม (ภาษาเรียกภาคกลาง)
48
  เครื่องอัดผ้า (ภาษาเรียกภาคกลาง)
49
  ขมุก หรือ สมุก (ภาษาเรียกภาคกลาง)
50
  ถาดทองเหลือง (ภาษาเรียกภาคกลาง)
51
  โอ่งน้ำ (ภาษาเรียกภาคกลาง)
52
  ไห (ภาษาเรียกภาคกลาง)
53
  อับใส่ของ (ภาษาเรียกภาคกลาง)
54
  หีบยาเส้น (ภาษาเรียกภาคกลาง)
55
  ขันน้ำทองเหลือง (ภาษาเรียกภาคกลาง)
56
  แจกัน (ภาษาเรียกภาคกลาง)
57
  น้ำต้น
58
  กระต่ายขูดมะพร้าว
59
  ค็อบแค็บ
60
  หวด (ภาษาเรียกภาคกลาง)
61
  หม้อแกง (ภาษาเรียกภาคกลาง)
62
  กระจ่า จวัก ตะวัด (ภาษาเรียกภาคกลาง)
63
  ครู (ภาษาเรียกภาคกลาง)
64
  กระบวย
65
  ครก
66
  ที่เคาะลอดช่อง
67
  เตาฟืน,เตาก้อน
68
  กระติบข้าว
69
  กระด้ง
70
  ชามตราไก่
71
  พัด
72
  ช้อนสังกะสีเคลือบสีเขียว
73
  หม้อหนึ้ง
74
  ด้ามเข้า
75
  กัวะเข้า หรือ ฝ่าเข้า
76
  ตาเหิง หรือ เหิง
77
  อาวุธปืน
78
  ชิ้นส่วนขวดแก้ว
79
  ปืนยาว
80
  ดาบ
81
  ธนบัตร
82
  เงินตรา
83
  เบี้ยหอย
84
  เบี้ยซีก เบี้ยเสี้ยว
85
  ทุง หรือ ตุง
86
  มูอยาดิน
87