จำนวนผู้เข้าชม

โครงการประเพณีเข้าพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดำเนินโครงการประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นำโดยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมบุคลากร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดหัวฝาย ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจรรม เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด


วันที่โพสต์ : 19 ก.ย. 2564

<<ดูกิจกรรมทั้งหมด>>

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย