จำนวนผู้เข้าชม

ประวัติผลงาน

นายศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตประจำวันตั้งแต่วัยเด็ก ที่เติบโตมาจากตระกูลที่คลุกคลีอยู่กับงานทางด้านศิลปะ ดนตรี และการละคร เมื่ออายุระหว่าง 6 ถึง 10 ขวบ บิดา - มารดา มีอาชีพขายของอยู่หน้าโรงภาพยนตร์และมีลุงเป็นหัวหน้าแตรวง ยุคที่โรงภาพยนตร์เป็นทั้งเวทีโรงละครและโรงแสดงกายกรรม จึงได้คลุกคลีอยู่กับนักแสดงกายกรรม นักแสดงละครเวที ดาราหนังเซี่ยงไฮ้ นักแสดงละครไทยที่จะแสดงทั้งในประเทศไทย และที่เมืองเชียงตุงประเทศพม่า มีโอกาสพบนักพากย์ภาพยนตร์จากประเทศตะวันตก และได้เรียนศิลปะพื้นบ้านสามชีวิต คือ ( ศิลปะการป้องกันตัว) จากตลาดลาว จังหวัดนครสวรรค์ จากค่ายมวยสมานดิลกวิลาศ จังหวัดเชียงราย ยุคเปลี่ยนแปลงศิษย์มวยเชิงเมือง กับมวยไทย อีกทั้งคตินิยมแบบดั้งเดิมที่ซึมซับมาจากผู้เป็นมารดา ( นางบัวเกี๋ยง รัตนชัย) ซึ่งเป็นช่างฟ้อนดาบที่มีชื่อเสียง ทำให้มีความรักและเอาใจใส่การเรียนรู้ด้านนี้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาความรู้จากศิลปินเก่าแก่ทั้งในท้องถิ่นและจากครูที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น เรียนรู้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถังเยี่ยปี่ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะการแสดงของชนเผ่าน้อย แห่งนครคูนหมิง ได้ศึกษาหาความรู้จากครูฟ้อนเงี้ยว ชายไทยใหญ่ ที่เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ทั้งงานศึกษาค้นคว้า งานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานการแสดงใหม่ๆ จากรากฐานเดิม จนมีผลงานปรากฏมากมายดังนี้

ปี พ.ศ. 2506 ได้สร้างบท ROLEPLAY ประกอบเพลงธรรมะชุดพรหมวิหาร 4 ในงานเผยแพร่จริยธรรมในสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ณ คุรุสภา และตามโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ งานชิ้นนี้เกิดขึ้นเพราะแรงศรัทธาในพระศาสนา เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคท่าร่ายรำประกอบกับการแสดงละคร เพื่อต้องการสื่อความหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพระธรรมให้เข้าใจง่ายขึ้น / ละครเวที เรื่องแก้วตาแม่ สำหรับนักเรียนเป็นทั้งบทละครสำหรับแสดงบนเวที และบทละครวิทยุ ในจังหวัดลำปาง / บทละครประกอบการ์ตูน ชุดแก้วตาแม่ / เทคนิคของโน๊ตนิ้วมือ (FINGER MUSIC NOTE) เป็นกลวิธีสอนเด็กและผู้เริ่มต้นเรียนดนตรีให้รู้จักพื้นฐานการอ่านโน๊ตดนตรีสากลโดยใช้เพียงมือเปล่าของตนเท่านั้น ได้มีโอกาสทำการแสดงชุดนี้ไปสาธิตทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ และมีการตีพิมพ์ในหนังสือสำคัญ เพลงที่นำมาประกอบสาธิต คือ เพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่" / คิดค้นการเรียนการสอนอักขระไทยคำเมือง ด้วยกลวิธีการละเล่นอักขริกะนิ้วมือได้แรงบันดาลใจมาจากการทีใคร่จะให้เยาวชนผู้เป็นนักเรียนคำเมืองเกิดความสนุกสนานเกิดความนิยมในวัฒนธรรมท้องถิ่นและทำให้เยาวชนศึกษาวัฒนธรรมได้ง่ายไม่เบื่อหน่าย โดยมุ่งหวังว่าเมื่อเกิดใจรักด้านนี้แล้ว ย่อมมีใจรักในศิลปะพื้นเมืองแขนงอื่่น ด้วยเทคนิคเพลงประกอบการเรียนเป็นเนื้อหาเคล็ดวิชาที่ทำให้เกิดการเรียนรวดเร็วขึ้นโดยการละเล่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย