จำนวนผู้เข้าชม

ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่

ผลงานนายศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้

ผลงานชุดเพลงสิทธิบัตร

 • เพลงร่ำเปิงลำปาง บทร้อง - ทำนอง ศักดิ์ ส. รัตนชัย ผู้ขับร้อง กฤษฎากร ดวงรินทร์ แยกเสียงประสาน นท.อารี สุขะเกศ หัวหน้าดุริยางค์ทหารอากาศ
 • เพลงหมาขนคำ ทำนองเพลงเก่า ลำปางหลวง บทร้องและสคอร์ บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ผู้ขับร้อง รำพรรณ์ อินแก้ว
 • เพลงวังมะนาว เค้าทำนองแม่แล้ลำปาง บทร้องและสคอร์ บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้อง รำพรรณ์ อินแก้ว
 • เพลงเตียงดง เค้าทำนองเตียวดง บทร้องและสคอร์ บรรเลงประกอบเสียงไวโอลิน ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้อง รำพรรณ์ อินแก้ว
 • เพลงเหลี้ยมเติง ๆ บทร้องทำนองและสคอร์ บรรเลง ท่ารำ ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย บำรุง จันทรประเสริฐ อดีตโฆษณก และพระเอกละครเรื่องเวียงตาล TV8
 • เพลงเวียงละกอน บทร้องทำนองและสคอร์ บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้อง กฤษฎากร ดวงรินทร์ ( น้องนาย)
 • เพลงหาดลาวา บทพระราชนิพนธ์ ร.6 บทร้องทำนองและสคอร์ บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย ยุทธภูมิ วงศ์นิรันดร์
 • เพลงโป่งข่ามงามเด่น บทร้องทำนองและซาวน์ดนตรี และสีไวโอลินโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย ยุทธภูมิ วงศ์นิรันดร์ ( เล็ก) แห่งรายการศิลปินหรรษา
 • เพลงชีวิตนักข่าว บทร้องทำนอง ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้อง ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา นักร้องแผ่นเสียงทองคำ วงดนตรีบรรเลงโดย ไพบูลย์ ศุภวารี นายกสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เพลงสิทธิครั้งเดียว บทร้องทำนองและสคอร์ บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้อง ยุทธภูมิ วงศ์นิรันดร์
 • เพลงกระเป๋าของฉัน - สวนอักษร บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย เสียงขับร้อง โดยเด็กหมู่ศนย์อบรมเด็กลำปาง
 • เพลงสอนพุทธประวัติ บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย สิวพร สิงหานนท์ ศิลปินหรรษา สมาคมดนตรีนครลำปาง
 • เพลงอาสาฬหบูชา บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย สิวพร สิงหานนท์ ศิลปินหรรษา สมาคมดนตรีนครลำปาง
 • เพลงเทียนธรรมะ บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย สิวพร สิงหานนท์ ศิลปินหรรษา สมาคมดนตรีนครลำปาง
 • เพลงหนี้กรรมเก่า บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย วัชราภร วโรดม รายการศิลปินหรรษา TV8
 • เพลงค่าล้ำน้ำใจคน บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย สิวพร สิงหานนท์ ศิลปินหรรษา สมาคมดนตรีนครลำปาง
 • เพลงธาตุเจ้าซาวสาม บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลง สีไวโอลิน โดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย สิวพร สิงหานนท์ ศิลปินหรรษา สมาคมดนตรีนครลำปาง
 • เพลงป๋าเวณีแบบเบ้า บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลง สีไวโอลิน โดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย กฤษฎากร ดวงรินทร์ ( น้องนาย) ศิลปินหรรษา สมาคมดนตรีนครลำปาง
 • เพลงดับเดือน บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลง สีไวโอลิน โดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้องโดย สิวพร สิงหานนท์ ศิลปินหรรษา สมาคมดนตรีนครลำปาง
 • เพลงเทศกาลพรรษา บทร้องทำนอง สคอร์โซนาตินา บรรเลงโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย ขับร้อง รำพรรณ อิ่นแก้ว

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ชมรมฮีตฮอย