จำนวนผู้เข้าชม

ผลงานชุดเพลงบันเทิงสาธารณะ

เพลงหมวด ข. ชุดเพลงบันเทิงสาธารณะ หมายถึง บทเพลงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรเพื่อผลทางการตลาดพาณิชยกิจ แต่เป็นเพลงที่สมาคมเพื่อการรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม ( สรสว.) ลำปาง สภาวัฒนธรรมและสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและสาธารณะ

 • สำเนาปกเทปบันทึกเสียง
 • แผ่น CD แนบพร้อมชุดสมุดเพลง
 • เสมาพัฒนา

บทร้อง - ทำนอง ศักดิ์ ส. รัตนชัย ผู้ขับร้องบรรเลงโดย วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นบทเพลง เผยแพร่เป็นประจำ สนองนโยบายสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ เผยแพร่คุณธรรมพระดำริ 9 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรายการเผยแพร่ประจำในรายการเสมาพัฒนา FM 97 MHz สวท.ลำปาง และมีโอกาศแพร่ในขบวนเทิดพระเกียรติสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนทั่วประเทศ ปีกาญจนาภิเษก ในเทปและ CD เพลงชุด เสมาพัฒนาคุณธรรมพระดำรัส สืบสานเพลงธรรมะ ฉบับ ศักดิ์ รัตนชัย รวม 35 เพลง

เพลงประกอบท่ารำ ชุดระบำต่างๆ

 • เพลงประกอบตำราเรียนอักขระ
 • เพลงประกอบนิทานตำนานประวัติศาสตร์
 • เพลงประกอบการเรียนการสอนอักขระนิ้วมือ
 • เพลงประกอบการเรียนการสอนโน๊ตนิ้วมือ
 • เพลงประกอบบทเรียน เครื่องบรรเลงดนตรีชนิดต่างๆ
 • เพลงประกอบบทเรียนวิชาคอรัส
 • เพลงประกอบการเรียนการสอน ฝึกสร้างแต่ง MOTIF เพลง
 • เพลงร้อยเรียงทำนองเก่าสู่ความสมบูรณ์
 • เพลงเบ็ดเตล็ดการละครนับแต่เพลงเชิด เพลงดำเนินเรื่อง และศิลปะต่อสู้

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ชมรมฮีตฮอย