จำนวนผู้เข้าชม

ประวัติความเป็นมา ::

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูลำปางขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 และได้เริ่มเปิดทำกาสอนตั้งแต่ปี การศึกษา 2515 เป็นต้นมาโดยเปิดสอน เฉพาะระดับ ป.กศ.ในสายงานบริหารวิชาการนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษาระดับ ป.กศ. ต้น มาจากสังกัดจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ในปี พ.ศ. 2516 มีการสอนระดับ ป.กศ. สูงรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาต่อเนื่องจากวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมในระยะเริ่มต้นนี้ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเรียน การสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น คติชนวิทยา วรรณคดี ภาษาถิ่น เป็นต้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวัฒนธรรมขึ้นในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม”เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 ในปีถัดมาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ. 2524 ดังนั้นวิทยาลัยครูลำปาง จึงมี “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำปางวิทยาลัยครูลำปาง” และต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 จึงเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม”ตั้งแต่นั้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานด้าน “ศิลปะ และด้าน “วัฒนธรรม”

และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ทำให้สถาบันราชภัฏลำปาง ปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” และก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักศิลปวัฒนธรรม” เป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย