จำนวนผู้เข้าชม

ตราสัญลักษณ์ ::

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปซุ้มประตูโขง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปกรรมอันโดนเด่นของจังหวัดลำปาง ซุ้มประตูโขง เป็นซุ้มประตูทางเข้าศาสนสถานในพุทธศาสนา เฉพาะในเขตจังหวัดลำปางปรากฏซุ้มประตูโขงจำนวนมาก เช่น ซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หิน ซุ้มประตูโขงวัดกากแก้ว เป็นต้น ซึ่งมีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงพุทธศตวรรษที่ 21 การตกแต่งบน ซุ้มประตูโขงด้วยลวดลายของพรรณพืช มนุษย์ อมนุษย์รวมทั้งสัตว์ทั้งหลาย ในรูปแบบที่ไม่มีจริงในธรรมชาติ มาจากคติที่ว่า พุทธสถานเปรียบเสมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เป็นอีกโลกหนึ่งต่างจากโลกมนุษย์ปกติ และระหว่างโลกมนุษย์กับ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้น จะมีสถานที่หนึ่งเรียกว่า ป่าหิมพานต์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนในโลกมนุษย์ ซุ้มประตูโขงจึงเป็นเหมือนหน้าด่าน หรือเป็นเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของป่าหิมพานต์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย