จำนวนผู้เข้าชม

ทำเนียบผู้อำนวยการ ::
1. ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รับตำแหน่งตั้งแต่ 2552 จนถึง 2556
2. ชื่อ - นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รับตำแหน่งตั้งแต่ 2556 จนถึง 2562
3. ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รับตำแหน่งตั้งแต่ 2562 จนถึง ปัจจุบัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย