จำนวนผู้เข้าชม

บุคลากร ::

เสาวรีย์ บุญสา
ผู้อำนวยการ

ปราการ ใจดี
รองผู้อำนวยการ

เจษฎา ทองสุข
รองผู้อำนวยการ

ประสงค์ หน่อแก้ว
รองผู้อำนวยการ

พรพิศ รินดวงดี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

พักตร์ชนก ริยาคำ
นักวิชาการศึกษา

วีรศักดิ์ ของเดิม
นักวิชาการศึกษา

โสมลักษณ์ กูลพรม
นักวิชาการศึกษา

อาทิตย์ สุปินะ
นักวิชาการศึกษา

ปัญนบ อินนันชัย
เจ้าหน้าที่ทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย