จำนวนผู้เข้าชม

นโยบาย ::
 1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. มุ่งดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
 3. มีการบริหารที่คล่องตัว อิสระ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้
 4. มุ่งทำงานให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเต็มความสามารถ
 5. ให้บริการสารสนเทศ และให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบให้แกนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ชมรมฮีตฮอย