จำนวนผู้เข้าชม

กลยุุทธ์ ::
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการสำนักและด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 2. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอด
 4. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมี ส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ชมรมฮีตฮอย