จำนวนผู้เข้าชม

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ ::

ปรัชญา

"แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"


วิสัยทัศน์

"สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น"


พันธกิจ

 1. ศึกษา ค้นคว้า/วิจัย เพื่อการสืบค้นและพัฒนาองค์ความรู้
 2. มีฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม
 5. บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้


นโยบาย

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของสำนัก จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการและการดำเนินการ ดังนี้

 1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการบริหารที่คล่องตัว อิสระ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้
 2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งทำงานให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเต็มความสามารถ
 3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้บริการสารสนเทศ และให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบให้แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประสานเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรม เพื่อร่วมชี้นำสังคม ระดมความคิดและปลูกจิตสำนึกทางวัฒนธรรม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ชมรมฮีตฮอย