จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมได้ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง

วันที่โพสต์ : 23 พ.ย. 2560


รายละเอียด :   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมได้ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย