จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง เงินรางวัลการประกวดสะเปา

วันที่โพสต์ : 5 พ.ย. 2562


รายละเอียด :   ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการป๋าเวณีล่องสะเปา ประจำปี ๒๕๖๒ "กิจกรรมการประกวดสะเปา" ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมป๋าเวณีล่องสะเปา และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอประกาศเงินรางวัลการประกวด ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 :  คลิกดาวน์โหลด  

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย