จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียด ::

หัวข้อ :  ประชุมหารือการดำเนินงานและการพิจารณายุทธศาสตร์สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

วันที่โพสต์ : 3 พ.ย. 2564


รายละเอียด :   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (กรรมการบริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย)ได้เข้าร่วมประชุมหารือ ถึงการดำเนินงานและการพิจารณายุทธศาสตร์สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมผลักดันโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และบูรณาการเข้ากับศาสตร์ที่ทันสมัยอันนำไปสู่การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • สำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ชมรมฮีตฮอย