ฐานข้อมูลเอกสารและอักษรโบราณล้านนา

รหัสเอกสาร ชื่อเรื่อง เอกสาร หมวด ภาษา ผู้สร้าง / ผู้แต่ง ปี สถานที่จัดเก็บ
NK-001 เตมิยะ ใบลาน ชาดก ล้านนา - จ.ศ. 1290 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-002 จันทกุมมาร ใบลาน ชาดก ล้านนา - จ.ศ. 1278 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-003 จันทฟองสมุทท์ ใบลาน ชาดก ล้านนา - - วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-004 ช้าง 7 หัว 7 หาง พับสา นิทานพื้นบ้าน ล้านนา พระพรหมเสนภิกขุ จ.ศ. 1294 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-005 พญาช้างสะตัน ใบลาน ชาดก ล้านนา พระคำป๊อก พ.ศ. 2499 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-006 ตำนานม่อนสรีไชย หัวเวียง ใบลาน ตำนาน ล้านนา หนานสม พ.ศ. 2480 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-007 นกเก๊าไหว้พระเจ้า ใบลาน ชาดก ล้านนา พระธนันไชย - วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-008 นางกินปูร้อยเอ็ด ใบลาน นิทานพื้นบ้าน ล้านนา หนานขัตติยะ /หนานไชยลังกา จ.ศ. 1300 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-009 บัวหอมพันกาบ ใบลาน ชาดก ล้านนา หนานเมืองใจ จ..ศ. 1301 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-010 พุทธเสนกะ ใบลาน ชาดก ล้านนา ปู่หน้อยไชยเสนา จ.ศ. 1321 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-011 พุทธาภิเษก พับสา ธรรมทั่วไป ล้านนา - จ.ศ. 1299 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-012 โวหารศรีวิไชย ใบลาน ธรรมทั่วไป ล้านนา พรหมเสนภิกขุ จ.ศ. 1291- วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-013 สุวรรณจักก่าคำ ใบลาน ชาดก ล้านนา สามเณรแจ้ จ.ศ. 1299 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-014 หงส์ 2 หัว ใบลาน ชาดก ล้านนา - - วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-015 อานิสงส์ประทีป ใบลาน อานิสงส์ ล้านนา สามเณรถึง อิ่นแก้ว จ.ศ. 1300 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
NK-016 พญาอุเทน ใบลาน ชาดก ล้านนา หนานธัมมลังกา จ.ศ. 1299 วัดนากว้าว ตำบลแม่ทะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง