ไทลื้อ

ครอบครัวชาวยองที่อพยพลงมาส่วนใหญ่มุ่งไปยังเมืองลําพูน เมื่อสร้างเมือง เสร็จแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ตั้งบ้านเรือนกระจายกันตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตเมืองลําพูน อีกส่วนหนึ่ง ได้อพยพลงมาทางเมืองนครลําปาง เจ้าเมืองนครลําปางในขณะนั้นคือเจ้าดวงทิพย์ อนุญาตให้ ครอบครัวไทลื้อจากเมืองยองพํานักอยู่ในเมืองระยะหนึ่ง หลังจากนั้นก็ขออนุญาตออกไปแสวงหา ทําเลที่ตั้งบ้านเรือนใหม่ จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้เล่าว่ามาจากเมืองยอง เมื่อมาถึงเชียงรายอยากเห็นลําปาง ก็แยกมาประมาณ 7 ครอบครัว เมื่อมาถึ...(อ่านต่อ)

โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ปกาเกอะญอ

ปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง โดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายว่า ชื่อชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ปรกติอาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย, โซ่ หรือ ยาง ก็เรียก, (โบ) เรียกว่า กั้ง ก็มี. จังหวัดลำปางมีพี่น้องปกาเกอะญอ อยู่ในเขตตำบลนาแก ตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว ตำบลเสริมงาม ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งผึ้ง อำเแจ้ห่ม ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปานและตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง ตามลักษณะ...(อ่านต่อ)

โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


พม่า

ชาวพม่าได้เข้ามาสู่ลำปางได้สองเส้นทางดังนี้ เส้นทางแรก คือ โดยสารรถไฟจากเมืองมัณฑะเลย์ลงไปทางเมืองย่างกุ้ง ใช้เส้นทางรถยนต์มาถึงเมืองมะละแหม่ง จากมะละแหม่งแล้วข้ามแม่น้ำเมย อำเภอแม่สอด และจากตากก็มาถึงเมืองลำปาง เส้นทางที่สอง คือ จากเมืองมัณฑะเลย์ ข้ามแม่น้ำสาละวินเข้าสู่แม่ฮ่องสอน และเดินทางมายังเมืองลำปางย่านป่าไม้เขต - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง ในตำบลเวียงเหนือเดิมเป็นย่านที่ตั้งบริษัททำไม้ และที่พักอาศัยของชาวตะวันตกและคนใต้บังอังกฤษ
บริษัททำไม้ ที่เข้ามาทำมาหา...(อ่านต่อ)

โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง