ปกาเกอะญอ

ชื่อชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
ข้อมูลทั่วไปปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง โดยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายว่า ชื่อชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ปรกติอาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย, โซ่ หรือ ยาง ก็เรียก, (โบ) เรียกว่า กั้ง ก็มี. จังหวัดลำปางมีพี่น้องปกาเกอะญอ อยู่ในเขตตำบลนาแก ตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว ตำบลเสริมงาม ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม ตำบลทุ่งผึ้ง อำเแจ้ห่ม ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปานและตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง ตามลักษณะพื้นที่อยู่อาศัยนั้น
ประเพณีพิธีเข้ากรรม ในรอบ ๑ ปี จะมีพิธีเข้ากรรม จำนวน ๒ ครั้ง คือในช่วงเดือน ๕ เหนือ และเดือน ๙ เหนือ จะมีการปิดหมู่บ้าน จำนวน ๕ - ๗ วัน แล้วแต่พ่อหมอประจำหมู่บ้านเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะประกาศเป็นเขตหวงห้าม โดยบุคคลข้างในหมู่บ้านห้ามออกไปนอกหมู่บ้าน และคนภายนอกหมู่บ้านห้ามเข้า ตามเวลาที่พ่อหมอเป็นผู้กำหนด และมีฝ่ายพีธีกรรมเป็นฝ่ายชายทั้งหมดจำนำเครื่องเซ่นไปถวาย ณ หอผีประจำหมู่บ้าน
วิถีชีวิต -
ศาสนา / ความเชื่อปกาเกอะญอ บ้านโป่งน้ำร้อน และบ้านแม่เลียงพัฒนา อำเภอเสริมงาม นับถือพระพุทธศาสนา
อื่น ๆ -
เอกสารแนบ -
วิดีโอประกอบ -

โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง