พม่า

ชื่อชาติพันธุ์พม่า
ข้อมูลทั่วไปชาวพม่าได้เข้ามาสู่ลำปางได้สองเส้นทางดังนี้ เส้นทางแรก คือ โดยสารรถไฟจากเมืองมัณฑะเลย์ลงไปทางเมืองย่างกุ้ง ใช้เส้นทางรถยนต์มาถึงเมืองมะละแหม่ง จากมะละแหม่งแล้วข้ามแม่น้ำเมย อำเภอแม่สอด และจากตากก็มาถึงเมืองลำปาง เส้นทางที่สอง คือ จากเมืองมัณฑะเลย์ ข้ามแม่น้ำสาละวินเข้าสู่แม่ฮ่องสอน และเดินทางมายังเมืองลำปางย่านป่าไม้เขต - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง ในตำบลเวียงเหนือเดิมเป็นย่านที่ตั้งบริษัททำไม้ และที่พักอาศัยของชาวตะวันตกและคนใต้บังอังกฤษ
บริษัททำไม้ ที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองลำปางมีทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท บริติชบอร์เนียว จำกัด ( British Borneo Ltd. )
2. บริษัท บอมเบย์เบอร์มา จำกัด ( Bombay Burma Trading coporation )
3. บริษัท สยามฟอร์เรสต์ จำกัด ( Siam Forest )
4. บริษัท แอล.ที.เลียวโนเวนส์ จำกัด ( L.T.Leonowens Ltd. )
ประเพณี -
วิถีชีวิตการเลือกย่านที่พักอาศัยที่ใกล้กับบริษัทนั้น โดยเฉพาะย่านท่ามะโอ ท่านางลอย ยังมีเหตุผลอื่นอีกคือ ทําให้สะดวกต่อการชักลากไม้ที่ตัดจากป่าใน เขตบ้านแม่แจ้ฟ้า บ้านแจ้ห่ม บ้านเมืองวัง ซึ่งอยู่ในเขต อ.แจ้ห่ม ปัจจุบัน และ จะถูกชักลากลงแม่น้ําวังแล้วปล่อยให้ไหลมาจนถึงบริเวณนี้ ก็จะทําการชักลาก ขึ้นฝั่งบริเวณด้านหลังวัดพระแก้วดอนเต้า ดังปรากฏรูปแบบลักษณะทาง สถาปัตยกรรมแบบลูกครึ่ง ผสมตะวันตกและพื้นถิ่น หรือแม้กระทั่งบ้านเสานัก ของตระกูลจันทรวิโรจน์ ที่มีลักษณะเป็นเรือนพื้นถิ่นแต่มีองค์ประกอบแบบพม่า บางส่วนผสมผสาน ด้วยข้อได้เปรียบของกลุ่มชนพม่าที่มีความมั่งคั่งมาจาก กิจการทําไม้ ไม่ต้องเสียภาษี (เนื่องจากเป็นบุคคลในบังคับของบริติช) ได้ รับเงินเดือนมากกว่าคนไทย เพราะคิดอัตราค่าจ้างตามเงินบริติช จึงสามารถ สะสมทุนได้จํานวนมาก จนนําทุนดังกล่าวมาลงทุนตั้งถิ่นฐานบริเวณกาดกองต้า เพื่อทําการค้าขาย ดังปรากฏการสร้างอาคารหลายหลังในศิลปะรูปแบบพม่า อิทธิพลตะวันตก เช่น อาคารหม่องหง่วยสิน อาคารกาญจนวงศ์ ฯลฯ
ศาสนา / ความเชื่อชาวพม่านับถือศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่งจึงได้สร้างศาสนสถาน คือ วัดของกลุ่มคนใต้บังคับบริติช ในบริเวณดังกล่าวเพียงวัดเดียวคือ วัดท่ามะโอ และอีกส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณบ้าน ป่าขาม ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำวัง และอีกแห่งคือ วัดศรีรองเมืองที่อยู่ไกล ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ดูและอุปถัมภ์ศาสนาเป็นประจำ วัดป่าฝาง สร้างเมื่อ พ.ศ.2450 วัดประจำตระกูลสุวรรณอัตถ์ วัดจองคา วัดศรีชุม สร้างราว พ.ศ. 2436 เจ้าศรัทธา คือ จองตะก่าอูโย พ่อเลี้ยงหม่องยี และแม่เลี้ยงป้อม ตระกูลบูรณ์ พม่า-มอญ คือวัดท่ามะโอ
อื่น ๆ -
เอกสารแนบ -
วิดีโอประกอบ -

โดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง