ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งสมัครเล่น
รายละเอียดและใบสมัคร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนร่วมงาน
"ข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12
สิงหามหาราชินี" วันที่ 7 - 8 สิงหาคม
2556 ณ ข่วงวัฒนธรรม สวนสามสอ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประเพณี
ตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ)
เฉลิมพระเกียรติฯ 85 พรรษา เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2555

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ
ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 31 สิงคาคม 2555 ณ บริเวณ
ศาลาพระุพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ
“ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
มหาราชินี” เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ
"สล่าสร้างศิลป์ถิ่นลำปาง" ครั้งที่ 2
ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชิญชวน
พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญกุศลวันวิสาขบูชา
และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแสดง
"งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง
นครลำปาง" เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา


ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ
“ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์(พิธีกินอ้อพญ๋า
หรืออ้อปัญญา)” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2556 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3
อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
“ทำบุญอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม”
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ
“อบรมจัดดอกไม้” เมื่อวันที่ 15 – 16
มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
“ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี” เริ่มตั้งแต่วันที่
6 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณถนน
มหาวิทยาลัย และศาลาพระพุทธพิทยาจารย์
สวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
“สรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์” เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2556 ณ ศาลาพระพุทธพิทยา
จารย์ สวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ
ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "บทบาท
และทิศทางของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม”
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขบวน
แห่สงกรานต์ในงาน "สลุงหลวง กลองใหญ่
ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556" เมื่อวันที่
13 เมษายน 2556 ณ จังหวัดลำปาง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมการแสดง
“ฟ้อนอวยชัยไม้เมืองมงคล และ ฟ้อนวี”
ในงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง
ประจำปี 2556” เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2556 ณ บริเวณข่วงนครลำปาง จังหวัด
ลำปาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดง
“ชุดอาเซียน” ในงาน “สลุงหลวง
กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556”
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ บริเวณ
ข่วงนครลำปาง จังหวัดลำปาง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทาง
ธุรกิจ จัดโครงการ "เสวนาสีสันท้องถิ่น
ล้านนา สู่เส้นทางวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน กวีซีไรด์”
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดง
ในโครงการ “วิ่ง – ปั่น จักรยานทางไกล
เพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้”
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ ลานเอนก
ประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประเพณี
ตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ)
เฉลิมพระเกียรติฯ 85 พรรษา
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันปีใหม่
2556 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง และผู้เชี่ยวชาญประจำสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2556
ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ
“อบรมศาสนพิธีให้แก่นักศึกษา”
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางวีดีโอเผยแพร่

พิธีเปิดนิทรรศการ "สล่าสร้างศิลป์ ถิ่นลำปาง"
วันที่ 9 มิถุนายน 2554
more....
บันทึกรายการวิทยุ
วัฒนธรรมสัมพันธ์ 2553
more...
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  |  all rights reserved 2010  |  view best with IE | ผู้เยี่ยมชม  989  ครั้ง